Strona główna / Treści kształcenia / Przedmioty kierunkowe

Przedmioty kierunkowe

 1. Podstawy prawoznawstwa

Treści kształcenia: klasyfikacja nauk prawnych, podstawowa sitka pojęć prawnych, tworzenie, stosowanie i wykładnia prawa, praktyczna nauka docierania do przepisów prawnych, praktyczna nauka wykładni przepisów prawnych, praktyczna nauka pisania projektów aktów normatywnych, status prawny oraz rola stron i pełnomocników procesowych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: student zapoznaje się z językiem prawnym i prawniczym oraz zespołem pojęć dotyczących prawa, student potrafi dokonać wykładni prostych przepisów prawa, skonstruować prosty akt normatywny oraz rozwiązać kazus na podstawie nieskomplikowanych stanów prawnych i faktycznych, student wykazuje otwartość na wiedzę prawniczą.

 

 1. Mikro i makroekonomia

Treści kształcenia:

Zagadnienia mikroekonomiczne;

 • wprowadzenie do mikroekonomii (funkcje ekonomii, narzędzia analizy ekonomicznej, historia myśli ekonomicznej),
 • teorię rynku i prawa rynku (elastyczność i przesunięcia krzywej popytu i podaży),
 • teoria wyboru konsumenta (dochód i linia budżetowa, optimum zadowolenia konsumenta, prawa UC i UM oraz MMSS),
 • teorię przedsiębiorstwa (przychody, koszty, podział zysku, optimum wielkości produkcji i optimum produkcji – modele, analiza sprawozdania finansowego),
 • modele rynku (rynek konkurencji doskonałej a rynek monopolistyczny, pozostałe modele rynku, wady i zalety rynku doskonałego i monopolistycznego, przesunięcia optimum wielkości produkcji na rynku doskonałym i monopolistycznym).

Zagadnienia makroekonomiczne;

 • wprowadzenie do problemów makroekonomicznych,
 • ruch okrężny dochodów i wydatków,
 • PKB i pochodne,
 • rachunek państwa,
 • system pieniężny,
 • determinanty wzrostu gospodarczego

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne:

 • Słuchacz otrzyma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych w państwie oraz ekonomicznych związkach.
 • Rozumie specyfikę gospodarki finansowej państwa i rachunkowości.
 • Ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
 • Interpretuje zjawiska społeczne i rozwiązuje problemy ekonomiczne na poziomie mikro- i makroekonomicznym.
 • Posiada umiejętność przygotowania opracowania pisemnego, dotyczącego zagadnień szczegółowych i problemowych, z wykorzystaniem podstawowych praw ekonomicznych.
 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne powiązane z działaniem administracji.
 • Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych na podstawie analizy i syntezy praw ekonomicznych.
 • Ma umiejętność samokształcenia się.
 • Może zaprojektować oraz zrealizować prosty system lub proces będący w gestii administracji.
 • Potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla ekonomii.
 • Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwija zainteresowania zawodowe i jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy.
 • Jest zdolny do współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról.
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
 1. Nauka o administracji

Treści kształcenia: Pojęcia związane z nauką o administracji, administracją publiczną jako obszarem realizacji kontroli publicznej, realizacja reform administracyjnych, wskazujących ich przyczyny i konsekwencje prawne, wiedza z zakresu podejmowania decyzji, zarówno na poziomie terytorialnym, jak i rządowym oraz określenie funkcji prawidłowo funkcjonującej administracji publicznej z uwzględnieniem jej warunków i specyfiki.

Efekty Kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student ma wiedzę o państwie, władzy, organizacji aparatu władzy publicznej w państwie, jest zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa, interpretuje zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne) w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku. Posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi, umiejętność analizowania aktów normatywnych i ich krytycznej oceny. Student jest otwarty na występujące w sferze administracji problemy oraz wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk.

 

 1. Prawo Unii Europejskiej

Treści kształcenia: Problematyka podejmowana w toku wykładów obejmuje: Zagadnienia wstępne, historię integracji europejskiej, Instytucje UE, źródła prawa UE, procedury stanowienia prawa UE, zagadnienia relacji pomiędzy prawem UE a prawem międzynarodowym publicznym oraz prawem krajowym, sądowy i pozasądowy system ochrony prawnej.

Efekty kształcenia: Zapoznanie studenta z formułami instytucjonalno-normatywnymi stanowienia i stosowania prawa UE oraz z systemem prawnym UE. Student ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania państwa w sferze Unii Europejskiej oraz związanymi z tym

skutkami prawnymi i administracyjnymi. Student ma wiedzę na temat instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej, procedur stanowienia prawa Unii

Europejskiej. Student zna obowiązujące standardy UE w dziedzinie administracji i cyfryzacji. Student potrafi identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy prawne w sferze prawa UE. Student potrafi analizować i interpretować przebieg procesów związanych z funkcjonowaniem systemu administracji Unii Europejskiej. Student umie odnaleźć niezbędne akty prawne dotyczące administracji i cyfryzacji w prawie UE. Student ma świadomość ciągłych zmian w przepisach Prawa UE, wobec czego rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy. Student potrafi samodzielnie pracować z dokumentami prawnymi UE.

 

 1. Prawo wyznaniowe i kanoniczne

Treści kształcenia: Konstytucje podstawy polskiego prawa wyznaniowego. Osobowość prawna Kościoła katolickiego. Konkordat Stolicy Apostolskiej z RP. Prawo kanoniczne
w systemie prawa. Problem przynależności do Kościoła. Prawa człowieka chronione prawem kanonicznym. Prawo o stowarzyszeniach. Ochrona wolności sumienia i wyznania, sprzeciw sumienia. Władze oświatowe wobec nauczania religii w szkołach publicznych. Kanoniczne prawo cywilne. Zadania administracji państwowej dotyczące zawarcia małżeństwo konkordatowego. Kanoniczne prawo gospodarcze. Działalność duszpasterska Kościoła katolickiego w sferze publicznej. Administracja wyznaniowa.

Efekty kształcenia: Wiedza: student potrafi rozpoznać specyfikę prawa wyznaniowego i kanonicznego; zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego i kanonicznego; wymienia podstawowe źródła polskiego prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego; charakteryzuje obowiązujące w prawie polskim podstawowe regulacje dotyczące wolności sumienia i wyznania oraz działalności Kościoła katolickiego. Umiejętności: student potrafi wyszukiwać normy prawa kanonicznego, jak i normy prawa wyznaniowego w systemie prawa polskiego i poprawnie je interpretować; potrafi dobrać właściwą literaturę we wskazanym zakresie; potrafi rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu prawa wyznaniowego i kanonicznego przez odpowiednie łączenie wiedzy teoretycznej z jej praktycznych zastosowaniem; analizuje wybrane przepisy prawa kanonicznego, zwł. potrzebne w kontaktach władzy świeckiej z jednostkami Kościoła. Kompetencje społeczne: student posiada umiejętność dostrzegania prawnego wymiaru relacji państwo – kościół oraz stosunku państwa do przekonań religijnych osób przebywających na jego terytorium; jest wrażliwy na respektowania praw człowieka w płaszczyźnie przekonań religijnych i światopoglądowych; wykazuje poszanowanie dla podstawowych instytucji prawa kanonicznego, którymi posługują się wierni Kościoła katolickiego; dba o wiarygodność pozyskiwanych informacji; dostrzega współistnienie i przenikanie się różnych systemów prawnych.

 

 1. Konstytucyjny system organów państwa

Treści kształcenia: System organów państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Zasady konstytucyjne odnoszące się do struktury organizacyjnej państwa. Analiza pozycji ustrojowej i kompetencji: Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów i administracji rządowej, samorządu terytorialnego, władzy sądowniczej, organów ochrony prawa i kontroli państwowej, NBP i Rady Polityki Pieniężnej. Powiązania między konstytucyjnymi organami państwa.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: posługiwać się aktami normatywnymi; krytycznie analizować literaturę przedmiotu; rozwiązywać kazusy; samodzielnie wyszukiwać rozwiązań zaistniałych sytuacji faktycznych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student: wyraża oceny o obowiązującym stanie prawnym i działalności organów; kreatywnie rozwiązuje problemy prawne; postępuje zgodnie z obowiązującym prawem; jest zdolny do współpracy w zespole.

 

 1. Prawo administracyjne

Treści kształcenia: Pojęcie i podział prawa administracyjnego, zasady prawa administracyjnego, źródła prawa administracyjnego, ich promulgacja, podział terytorialny dla celów administracji publicznej, podmioty realizujące zadania administracji publicznej, zasady związane z e-administracją, wiedzy z zakresu ustroju administracji publicznej, a także metod i form działań administracji publicznej, informacja z zakresu społeczeństwa informacyjnego opartego na definicji elektronicznej administracji, perspektywy rozwoju e-administracji w Unii Europejskiej i w Polsce a także poziomy dostępności e-usług.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student opanował w stopniu podstawowym terminologię z zakresu studiowanego kierunku, jest zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa, posługuje się terminologią z obszaru studiowanego kierunku. Student posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi, umiejętność analizowania aktów normatywnych i ich krytycznej oceny a także nabył umiejętność rozwiązywania dylematów mogących pojawić się w pracy zawodowej. Student rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej, jest otwarty na występujące w sferze administracji problemy oraz wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk.

 

 

 

 1. Prawo administracyjne II

Treści kształcenia: Pojęcia prawa administracyjnego materialnego oraz jego miejsca w systemie prawa administracyjnego, charakterystyka obywatelstwa polskiego, ewidencji ludności, praw i wolności obywatela, porządku i bezpieczeństwa publicznego, prawa do zrzeszania się, organizowania imprez masowych oraz wolności do informacji w demokratycznym państwie prawa;

pojęcia organizacji pożytku publicznego i wolontariatu, zagadnienia związane z aktami stanu cywilnego, partnerstwem publiczno-prywatnym, ochroną danych osobowych, wprowadzaniem stanów nadzwyczajnych, wolności informacji a prawa do informacji czy dostępu do informacji publicznej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student opanował w stopniu podstawowym terminologię z zakresu studiowanego kierunku, ma wiedzę o miejscu administracji w systemie nauk społecznych i opanował w stopniu podstawowym wiedzę o metodologii nauk społecznych, technikach pozyskiwania danych, jest zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Student posługuje się terminologią z obszaru studiowanego kierunku, posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi, umiejętność analizowania aktów normatywnych i ich krytycznej oceny,

posiada umiejętność rozwiązywania dylematów mogących pojawić się w pracy zawodowej. Ponadto  student rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej, jest otwarty na występujące w sferze administracji problemy oraz wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk.

 

 1. Postępowanie administracyjne

Treści kształcenia: geneza postępowania administracyjnego w Polsce, Struktura postępowania administracyjnego, Uczestnicy postępowania administracyjnego.  Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym, Zawieszenie postępowania administracyjnego 6. Umorzenie postępowania administracyjnego, Rozstrzygnięcia organu I instancji, . Postępowanie odwoławcze, Tryby nadzwyczajne

Efekty kształcenia: Wiedza – student ma poszerzoną wiedzę o miejscu administracji w systemie nauk społecznych, opanował w stopniu rozszerzonym wiedzę o metodologii nauk społecznych, technikach pozyskiwania danych, a także postępowaniu administracyjnym. Umiejętności – prawidłowo interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe) i relacje między nimi. Kompetencje społeczne – rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej.