Strona główna / Treści kształcenia / Przedmioty kierunkowe (praktyczne)

Przedmioty kierunkowe (praktyczne)

 1. Prawo karne dla urzędników

Treści kształcenia: Pojęcie i rodzaje prawa karnego. Cechy i funkcje prawa karnego. Źródła prawa karnego. Budowa ustawy karnej. Wykładnia przepisów prawa karnego. Zasady prawa karnego. Definicja przestępstwa. Ustawowe znamiona przestępstwa. Podmiot przestępstwa. Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa. Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestępstw. Strona podmiotowa przestępstwa, umyślność, nieumyślność, motywacja sprawcy, wina kombinowana, stopniowanie winy. Okoliczności uchylające, względnie umniejszające winę. Okoliczności wyłączające karną bezprawność czynu. Formy popełnienia czynu zabronionego stadialne i zjawiskowe. Systematyka kar i środków karnych. Zasady i dyrektywy sądowego wymiaru kary. Pojęcie i formy probacji. Pojęcie i rodzaje środków zabezpieczających. Uchylenie karalności, darowanie kary, zatarcie skazania. Pojęcie funkcjonariusza publicznego. Pojęcie przestępstwa urzędniczego. Łapownictwo czynne i bierne. Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Poświadczenie nieprawdy. Fałsz dokumentu. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Oszustwo komputerowe. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Przestępstwo utrudniania przetargu publicznego. Inne kodeksowe przestępstwa urzędnicze. Pozakodeksowe przestępstwa urzędnicze.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student umie dokonać kwalifikacji prawnej czynu, określić granice kryminalizacji konkretnego przestępstwa urzędniczego. Potrafi prawidłowo posługiwać się językiem prawnym i prawniczym, prawidłowo stosuje instytucje z zakresu prawa karnego rozwiązując konkretne stany faktyczne, potrafi prawidłowo interpretować tekst prawny oraz trafnie wyjaśniać istotne w tym procesie relacje między elementami systemu prawa krajowego jak również w układzie międzysystemowym, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy prawne.

 

 1. Prawo cywilne z umowami w administracji

Treści kształcenia: Podstawowe aspekty dotyczące stosunku cywilnoprawnego. Problematyka czynności prawnych.  Przedstawicielstwo. Przedawnienie roszczeń. Terminy zawite. Zagadnienia  prawa własności i innych praw rzeczowych. Posiadanie i dzierżenie. Wybrane zagadnienia prawa zobowiązań – część ogólna. Ogólna charakterystyka wybranych umów. Papiery wartościowe – uwagi ogólne.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje społeczne: Student ma być przekonamy o znaczeniu prawa cywilnego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych. Student  potrafi więc zastosować podstawowe instytucje prawa cywilnego w praktyce wykorzystując w tym zakresie właściwe przepisy.

 

 1. Wstęp do informatyki

Treści kształcenia: Wykład obejmuje wprowadzenie do programowania imperatywnego oraz trzy bloki tematyczne, kluczowe z punktu widzenia cyfryzacji administracji państwowej: wprowadzenie do sieci komputerowych, elementy  systemów rozproszonych oraz  podstawy baz danych. Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny. Każdy ze studentów powinien uruchomić 30-40 prostych programów w języku C (C++).  Ze względu na małą liczbę godzin wykładowych, zakłada się, że szereg zagadnień związanych z programowaniem zostanie omówione na ćwiczeniach.

Efekty kształcenia: Wiedza: zna podstawowe pojęcia związane z programowaniem (algorytm, złożoność obliczeniowa,  podstawowe instrukcje wybranego imperatywnego języka programowania), posiada elementarną wiedzę dotyczącą sieci komputerowych, baz danych oraz systemów rozproszonych. Umiejętności: potrafi napisać prosty program w wybranym języku programowania, uzasadnić jego poprawność i złożoność obliczeniową. Kompetencje społeczne: Rozumie, że błyskawiczny rozwój informatyki wymusza konieczność ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie.

 

 1. Programy użytkowe

Treści kształcenia: Wprowadzenie do środowiska składu tekstu Latex. Zapozananie z środowiskiem latex i narzędziami. Podstawowe formatowanie strony i tekstu, kontrola na strukturą dokumentu. Wstawianie automatycznych spisów i list. Wstawianie symboli i wyrażeń matematycznych. Tworzenie tabel i zestawień, praca z grafiką w latexu.  Wprowadzenie do systemów wersjonowania kodu git lub mercurial. Zapoznanie z narzędziami oraz ich onlinowymi odpowiednikami.  Tworzenie i inicjowanie repozytorium kodu, zatwierdzanie zmian, praca z historią zmian. Praca grupowa: scalanie zmian w kodzie od wielu użytkowników, rozwiązywanie konfliktów, przywracanie poprzednich wersji.

Efekty kształcenia: Wiedza W1 – wie do czego może wykorzystać poznane narzędzie i w jaki sposób mogą one usprawnić pracę W2 – zna alternatywne rozwiązania dla przedstawionych narzędzi. Umiejętności U1 – potrafi zredagować dokument (artykuł, książkę) za pomocą pakietu Latex U2 – potrafi zarządzać zmianami w kodzie. Kompetencje społeczne K1 – rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się K2 – potrafi przyjmować role i pracować w grupie

 

 1. Technologie informatyczne

Treści kształcenia: Technologie teleinformacyjne i ich rola we współczesnym społeczeństwie. Pakiety biurowe: zasady tworzenia i redagowania dużych dokumentów. Możliwości arkusza kalkulacyjnego. Grafika prezentacyjna i pokazy multimedialne. Elektroniczna wymiana danych: rola języka XML i standard ebXML. Podpis elektroniczny. Lokalne i globalne sieci komputerowe: podstawowe usługi internetowe. Budowa serwisów internetowych. Portale informacyjne (e-urząd, e-deklaracje, systemy informacji przestrzennej, e-faktura). Usługi w e-administracji (Biuletyn Informacji Publicznej, Urzędy skarbowe, e-sąd, EPUAP). Praca w „chmurze” (ang. Cloud Computing); repozytoria i biblioteki cyfrowe. Możliwości technologii mobilnych. Komercyjne rozwiązania dla e-administracji. Bezpieczeństwo informacji: ochrona oprogramowania i danych osobowych, prawa autorskie. Netykieta. Praca z edytorem tekstu (MSWord) – układ i redakcja złożonych dokumentów np. umowa, oferta, publikacja. Korespondencja seryjna w MSWorld. Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel (wybrane funkcje matematyczne, statystyczne, finansowe, tworzenie wykresów, analiza danych, wykorzystanie narzędzia SOLVER). Posługiwanie się listami i tabelami przestawnymi. Korzystanie z przeglądarek i wyszukiwarek internetowych i poczty. Korzystanie z możliwości oprogramowania „w chmurze” (np. Google dysk). Pozyskiwanie danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych z różnych źródeł (np. GUS). Tworzenie multimedialnej prezentacji.Efekty kształcenia: W1: Zna zasady tworzenia i możliwości wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w analizie danych. W2: Zna możliwości i zasady prezentacji informacji ekonomicznych. W3: Zna pojęcie usług w chmurze, ich rodzaje i przykłady. U1: Wykorzystuje arkusze kalkulacyjne dla opracowania tabel i wykresów przestawnych, funkcji matematycznych i finansowych dla analizy danych. U2: Przygotowuje prezentacje poprzez narzędzia graficzne dla ukazania zagadnień a także wspomagania argumentacji i analizy krytycznej. U3: Wykorzystuje usługi w chmurze w kontekście zarządzania organizacją. U4: Projektuje firmowy serwis www. K1: Pracuje samodzielnie i w zespole, dyskutuje osiągnięte rezultaty i potrafi krytycznie oceniać efekty swojej pracy. K2: Dzięki opracowaniu projektów zaliczeniowych potrafi odpowiedzialnie wykonać powierzone zadania i jest kreatywny w poszukiwaniu rozwiązań problemów.

 

 1. Wprowadzenie do elektronicznej administracji

Treści kształcenia: – Społeczeństwo informacyjne – definicja, strategie rozwoju; – Poziom rozwoju e-administracji w Unii Europejskiej i Polsce; – Perspektywy i bariery rozwoju e-administracji w Unii Europejskiej i w Polsce; – Szczegółowe uwarunkowania funkcjonowania e-administracji w Polsce: infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, informatyzacja administracji publicznej, zasoby treści internetowych (e-content); – Informatyzacja administracji publicznej: inwestycje w informatyzację, poziom kwalifikacji urzędników, zasoby treści internetowych, oferta usług administracji on-line, wskaźnik dostępności podstawowych usług administracji publicznej on-line w Unii Europejskiej (wskaźnik dostępności e-usług publicznych) i w Polsce; studia przypadków: e-ID, ePUAP, elektroniczny sąd, e-hipoteka, e-voting. – praktyczny wymiar funkcjonowania e-usług: zintegrowana informatyzacja państwa – omówienie najważniejszych e-usług w dziedzinach: a) spraw administracyjnych i spraw obywatelskich b) rynku pracy c) ochrony zdrowia d) wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa e) bezpieczeństwa i powiadamiania ratunkowego f) prowadzenia działalności gospodarczej g) prowadzenia działalności rolniczej h) rozliczania należności podatkowych względem państwa i) obsługi celnej j) dostępu do danych przestrzennych k) dostępu do danych statystycznych l) kultury i dziedzictwa narodowego – kryteria wyboru e-usług w ramach realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (2014 – 2020) – otwarty rząd: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (dostęp do informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystania, wsparcie innowacyjnych metod umiejętności cyfrowych – bezpieczeństwo danych gromadzonych przez instytucje publiczne – analiza potencjalnych zagrożeń i sposoby przeciwdziałania

Efekty kształcenia:

Wiedza W1 – Znajomość podstawowych pojęć i procesów związanych z rozwojem e-administracji, wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa oraz korzyści ekonomicznych związanych z charakterem nowego typu administracji. Umiejętności U1 – Umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu wstępu do administracji cyfrowej przy analizowaniu zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych Kompetencje społeczne K1 – umiejętność pracy w zespole przy analizie wybranych przypadków, prezentacji wyników pracy grupy, przygotowaniu prezentacji wybranych studiów przypadku etc.

 

 1. Praca i zabezpieczenia społeczne

Treści kształcenia: Pojęcie i cechy stosunku pracy. Nawiązanie i rozwiązane umownego stosunku pracy. Urlop wypoczynkowy. Elementy czasu pracy. Odpowiedzialność pracownicza. Metody zabezpieczenia społecznego. Klasyczne ryzyka socjalne i mechanizmy łagodzenia ich wystąpienia.

Efekty kształcenia: Wiedza: Ma wiedzę o instytucjach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; Umiejętności: Posiada umiejętność: prognozowania zjawisk, rozwiązywania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, samokształcenia. Posiada umiejętność przygotowania opracowania pisemnego, dotyczącego zagadnień szczegółowych i problemowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Potrafi stosować prawo i rozwiązywać problemy prawne, dokonując wykładni prawa, przygotowując: decyzje administracyjne, opinie, pisma procesowe, wykorzystując technologie informacyjne i bazy danych; Kompetencje: Kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa. Jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy

 

 1. Budowa i zarządzanie projektem teleinformatycznym

Treści kształcenia: kluczowe koncepcje zarządzania projektami. Definicja projektu teleinformatycznego. Cechy projektu teleinformatycznego. Pojęcie zarządzania projektem teleinformatycznym. Fazy zarządzania projektem. Metodyki zarządzania projektem: PMBoK, Prince 2, CMM, CMMI. Techniki zarządzania projektem informatycznym. Definiowanie projektu. Tworzenie projektu bazowego. Tworzenie zadań. Tworzenie harmonogramu i zależności pomiędzy zadaniami. Identyfikowanie typów zasobów. Budżetowanie w projekcie. Komunikacja w projekcie. Identyfikowanie zadań krytycznych i wskazywanie ścieżki krytycznej. Monitorowanie postępu, aktualizacja harmonogramu. Śledzenie postępów prac w projekcie. Narzędzia informatyczne wspierające warsztat menedżera IT.

Efekty kształcenia: W1: Definiuje pojęcia podstawowe związane z zarządzaniem projektami informatycznymi.W2: Opisuje elementy zarządzania projektem informatycznym.W3: Rozumie parametry czasu trwania zadania: ciągłość, czas trwania, pracochłonność, szacowanie.W4: Rozumienie logiczne powiązania między zadaniamiU1: Rozwiązuje problem zarządzania przedsięwzięciem U2: Klasyfikuje i porządkuje zadania i zasoby w projekcie teleinformatycznymU3: Organizuje i planuje harmonogramowanie pracy (planuje SPP)U4: Zarządza budżetem przedsięwzięciaK1: Student rozumienie, że zarządzanie przedsięwzięciem polega na ciągłym równoważeniu pracy, czasu, zasobów, kosztu. K2: Student pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem zadańK3: Student dąży do terminowego zakończenia pracy nad projektem.

 

 

 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Treści kształcenia: Modularne systemy uwierzytelniania i kontroli dostępu do systemu operacyjnego Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami Ograniczone środowiska wykonania aplikacji, ograniczone powłoki systemu operacyjnego środowisk serwerowych, delegacja uprawnień administracyjnych. Umacnianie ochrony systemu operacyjnego (hardening) środowisk MS Windows Utwardzanie ochrony systemu operacyjnego środowisk Linuksowych Zabezpieczanie usług aplikacyjnych i usług narzędziowych, przykłady ataków i sposoby obrony Realizacja sieci VPN w środowisku homogenicznym oraz wieloplatformowym Systemy programowych i sprzętowych zapór sieciowych (firewall), osobiste zapory (personal firewall) Systemy wykrywania włamań IDS (snort), reakcje na włamania, dokumentowanie incydentów.

Efekty kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bezpieczeństwa systemów informatycznych. Omawiane będą m.in. zagrożenia systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji, modele bezpieczeństwa i klasy bezpieczeństwa systemów informatycznych (TCSEC, ITSEC, EAL), problematyka tworzenia polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego, elementy kryptografii, zagadnienia dotyczące podpisu elektronicznego i infrastruktury klucza publicznego, podstawowe modele uwierzytelniania, strategie kontroli dostępu, bezpieczeństwo protokołów komunikacyjnych i usług aplikacyjnych. Przedstawione zostaną narzędzia analizy zabezpieczeń i monitoringu, lokalne i sieciowe systemy wykrywania ataków i ochrony przed nimi, środowiska o podwyższonym bezpieczeństwie i usługi narzędziowe (np. Kerberos, bezpieczne usługi katalogowe).

Student orientuje się w najbardziej aktualnych problemach bezpieczeństwa komputerowego. Student zna szczegółowe problemy bezpiecznego przesyłania danych. Student zna szczegółowe problemy bezpiecznego użytkowania systemów komputerowych. Student potrafi wzmocnić ochronę popularnego systemu operacyjnego., U2 – Student potrafi używać narzędzi kryptograficznych. Student potrafi zabezpieczyć połączenie z komputerem zdalnym. Student potrafi zabezpieczyć i uwierzytelnić swoją pocztę elektroniczną. Student docenia znaczenie zabezpieczeń dla poprawnego funkcjonowania instytucji. Student rozumie korzyści i możliwości płynące z używania kryptografii, w społeczeństwie cyfrowym.K2 – Student jest świadomy wagi czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie informacji.

 

 

 1. Komputerowo wspomagane techniki biurowe

Treści kształcenia:

 1. Obsługa i zawansowane funkcje edytora tekstu-MS Word.
 2. Tworzenie prezentacji multimedialnych-MS Power Point.
 3. Arkusz kalkulacyjny-MS Exel.
 4. Praca z bazą danych-MS Access.
 5. Projektowanie wizytówek i zaproszeń.
 6. Internet-wykorzystanie przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji.
 7. Programy służące do zarządzania relacjami z klientem.
 8. Podstawowe zagadnienia ergonomii pracy z komputerem.

Efekty kształcenia: wiedza: W1- wie do czego może wykorzystać poznane narzędzia informatyczne. W2-rozumie potrzebę wykorzystywania narzędzi informatycznych wspomagających pracę biurową.

umiejętności: U1-powinien umieć dobrać odpowiednie narzędzie informatyczne do rozwiązywanego problemu, w szczególności do realizacji zadań typowych dla działalności administracji. U2-wykorzystuje zaawansowane funkcje programów biurowych. U3-wykorzystuje programy biurowe do sporządzania różnych dokumentów.

kompetencje społeczne: K1-rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, rozwija zainteresowania zawodowe. K2-potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

 

 1. Ochrona danych informatycznych

Treści kształcenia: Znaczenie zasobów informatycznych we współczesnym świecie. Rodzaje zagrożeń związanych z danymi przechowywanych informatycznie. Rodzaje ataków i sposoby przeciwdziałania. Sposoby zabezpieczania zasobów informatycznych. Szyfrowanie i możliwości jego wykorzystania. Tworzenie strategii działania.

Efekty Kształcenia: Zapoznanie studenta z siatką pojęciową, zasadami przetwarzania i ochrony danych informatycznych. Student powinien znać zagrożenia wynikające z przetwarzania danych informatycznych oraz zasady ochrony tych danych; stworzyć niezbędną dokumentację wymagana przepisami prawa oraz w praktyce umieć wykorzystać aktualne rozwiązania techniczne w zakresie ochrony danych osobowych. Umiejętność przygotowania niezbędnych upoważnienie wymaganych przy przetwarzaniu danych informatycznych; szyfrowania danych na rożnych nośnikach; przygotowania skutecznej ochrony systemu informatycznego. Zdolność zdiagnozowania i rozmazywania problemów związany z przemarzeniem danych informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony tych danych.

 

 1. Prawo finansowe i finanse publiczne

Treści kształcenia: zasadniczym celem zajęć jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych. Ważnym elementem wykładów jest prawo budżetowe – zasady, procedura budżetowa, uchwalanie i wykonanie a także kontrola wykonania budżetu państwa. Prawo budżetowe jest wykładane w ujęciu centralnym, samorządowym i europejskim. Klasyfikacja dochodów i wydatków publicznych a także system ubezpieczeń społecznych stanowią istotny element wykładu. Na uwagę zasługują system rachunkowości i sprawozdawczości publicznej i ich rola w gospodarce. Na koniec system kontroli finansowej na różnych szczeblach i dyscyplina finansów publicznych wraz z odpowiedzialnością za jej naruszenie. Ponadto zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa podatkowego. W ramach przedmiotu studenci poznają istotę i pojęcie danin publicznych (podatku, opłaty, dopłaty), obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, zakres odpowiedzialności podatkowej podatnika, płatnika, inkasenta, spadkobierców podatnika i następców prawnych a także zasady odpowiedzialności osób trzecich. Ponadto przedstawiona zostanie struktura organów podatkowych w Polsce. Celem przedmiotu jest również zapoznanie studentów z konstrukcją polskiego systemu podatkowego, w tym przede wszystkim konstrukcją wybranych podatków.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje społeczne: Student rozumie specyfikę gospodarki finansowej państwa i zasady prawa finansowego Jest zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Posiada umiejętność rozwiązywana problemów prawnych. Posługuje się terminologią z obszaru studiowanego kierunku. Kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa.

 

 1. Architektura systemu teleinformatycznego państwa

Treści kształcenia: podstawowe informacje o podziale infrastruktury teleinformatycznej państwa. Architektura – struktura sieci telekomunikacyjnych. Sieci szkieletowe – stan obecny i ewolucja. Sieci dostepowe – stan obecny i ewolucja. Sieci komputerowe. Sieci specjalne. Sieci telekomunikacyjne wybranych operatorów ogólnokrajowych: Telekomunikacja Polska S.A., Telekomunikacja Kolejowa Spółka, Netia Telekom S.A, Publiczne sieci GSM.  Zarzadzanie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych. Identyfikacja podstawowego sprzętu telekomunikacyjnego w kraju. Usługi telekomunikacyjne. Lokalizacje zasadniczych składników systemów telekomunikacyjnych i systemu informacyjnego.

Efekty kształcenia: Wiedza: krótka charakterystyka wiedzy, jaką powinien posiadać student po odbyciu zajęć z przedmiotu. [„wiedza” oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście europejskich ram kwalifikacji wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną]. Umiejętności: krótka charakterystyka umiejętności, które powinien student nabyć w trakcie realizacji zajęć. [„umiejętności” oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście europejskich ram kwalifikacji umiejętności określa się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów)]

Kompetencje społeczne: krótka charakterystyka kompetencji, które powinien student nabyć w trakcie realizacji zajęć. [„kompetencje” oznaczają udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych ukazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej; w europejskich ramach kwalifikacji, kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii.]