Fakultety

 1. Polityka społeczna

Treści kształcenia: omówienie podstawowych problemów polityki społecznej takich jak: ubóstwo, bezrobocie, patologia jako zjawisko niepożądane prowadzące do wynaturzeń w społeczeństwie i rodzinie. Podczas dyskusji, omówienie poszczególnych zjawisk związanych z polityką społeczną.

Efekty kształcenia:  Wiedza W1 – student kierunku Administracji i Cyfryzacji, późniejszy organów państwowych i samorządowych poznać powinien problemy społeczne i rodzinne jakie w dobie dzisiejszej ujawniło j8uż życie. Poznanie wszystkich tych niekorzystnych zjawisk społecznych powinno pozwolić mu już w pracy na dokonywanie właściwych diagnoz a przez to podejmowanie odpowiednich społecznie oczekiwanych zachowań organów władzy w podejmowanych decyzjach. Umiejętności U1 – Zaliczenie przedmiotu „Polityka Społeczna” oznacza dla studenta nabycie umiejętności interpretowania zjawisk społecznych i ich rozwiązywania. Rozwiązywania w kontekście politycznym, prawnym, kulturowym i ekonomicznym. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych. Kompetencje społeczne K1 – Zaliczenie przedmiotu „Polityka Społeczna” oznacza dla studenta nabycie wiedzy i zdobycie kompetencji przydatnych dla realizacji zadań polityki społecznej po podjęciu pracy w organach administracji rządowej i samorządowej. Kwestie polityki społecznej jako jedne z najważniejszych dziedzin życia społecznego często mają decydujące znaczenie na treść podejmowanych decyzji. Żadne społeczeństwo nie jest doskonałe i każde boryka się z określonymi problemami, mniejszymi bądź większymi. Nie inaczej jest u nas.

 

 1. Grafika komputerowa

Treści kształcenia:

 1. Historia multimediów
 2. Podstawy modelowania 3W
 3. Edycja obiektów
 4. Teksturowanie
 5. Modele barw, ustawienia środowiska
 6. Oświetlenie i kamery
 7. Ustawienia rendera, formaty plików graficznych
 8. Przezroczystość, odbicie, cienie
 9. Podstawy animacji
 10. Modelowanie za pomocą powierzchni NURBS
 11. Modyfikatory
 12. System cząstek
 13. Modelowanie fizyki
 14. Silnik gier i interakcja
 15. Dodanie ścieżki dźwiękowej i edycja video

Efekty kształcenia: wiedza: Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z grafiki  komputerowej; umiejętności:  Student może stworzyć prostą aplikację multimedialną z elementami grafiki trójwymiarowej, animacji i interakcji; kompetencje społeczne:  Student rozumie ważność legalnych otwartych standardów

 

 1. Podatki i opłaty lokalne

Treści kształcenia: pojęcie i istota lokalnego prawa podatkowego. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie konstrukcja prawna podatków i opłat lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów. Studentom zaprezentowane zostaną następujące elementy konstrukcyjne ww. danin: podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawki podatku, tryb i warunki płatności oraz zwolnienia i ulgi podatkowe. W trakcie zajęć studenci poznają praktyczne problemy powstające na etapie realizacji podatków i opłat lokalnych.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje społeczne: Umiejętność analizowania tekstów prawnych pod kątem ich zastosowania w podstawie prawnej uchwały podatkowej, opracowywanie projektów decyzji podatkowych. Kreatywne poszukiwanie rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa. Student jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy.

 

 1. Służby specjalne

Treści kształcenia: Służby specjalne w systemie aparatu władzy państwowej i służb policyjnych. Rodzaje służb specjalnych. Podstawowe metody i techniki działania właściwe dla służb specjalnych. Podstawowa terminologia służb specjalnych. Geneza i ewolucja polskich służb specjalnych. Polskie służby specjalne po transformacji ustrojowej (Urząd Ochrony Państwa, Wojskowe Służby Informacyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne).

Efekty kształcenia: Student zna specyfikę zadań służb specjalnych i ich miejsce w systemie organów władzy publicznej. Identyfikuje ich podstawowe metody działania, rozróżniając metody operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-prawne. Zna uwarunkowania prawne ich stosowania. Rozróżnia współczesne polskie służby specjalne i ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.

 

 1. Historia regionu

Treści kształcenia: dzieje regionu Warmii i Mazur od czasów plemion pruskich po czasy współczesne; przemiany ustrojowe i administracyjne regionu w ciągu wieków.

Efekty kształcenia:  Wiedza –znajomość dziejów politycznych, zmian administracyjnych i ustrojowych na Warmii i Mazurach; Umiejętności – Student potrafi omówić główne linie rozwoju Warmii i Mazur oraz przemiany administracyjne i ustrojowe tego regionu. Potrafi zrekonstruować i samodzielnie przeanalizować ważniejsze problemy w dziejach Warmii i Mazur; Kompetencje społeczne – Student rozwija zdolność do samodzielnego uczenia się, zachowuje ostrożność w wyrażaniu krytycznych, bezpodstawnych opinii, jest otwarty na różnorodność poglądów.

 

 1. Policja a społeczeństwo

Treści kształcenia: Pojęcie i istota Policji i społeczeństwa.  Zadania Policji, organizacja Policji, uprawnienia funkcjonariuszy Policji. Środki przymusu bezpośredniego. Ściganie sprawców przestępstw. Współpraca Policji z innymi formacjami mundurowymi. Współpraca międzynarodowa Policji. Prewencja przestępczości. Community policing. Programy profilaktyczne Policji.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Umiejętność analizowania tekstów prawnych dotyczących funkcjonowania Policji, ocena skuteczności działań Policji. Student potrafi prawidłowo określić zadania Policji, wskazać na przesłanki użycia środków przymusu bezpośredniego. Trafnie wskazuje na istotę Community policing; potrafi wskazać na zakres współpracy międzynarodowej i jej cel. Potrafi wskazać i scharakteryzować współpracę Policji z innymi formacjami mundurowymi oraz cel współpracy, trafnie wskazuje na istotę programów profilaktycznych i je charakteryzuje w aspekcie celowości i spodziewanych korzyści społecznych.

 

 1. Etyka urzędnicza

Treści kształcenia: pojęcie, przedmiot i funkcje etyki, etyka zawodowa, deontologia zawodów prawniczych, zasady etyki prawniczej, europejskie i polskie kodyfikacje etyczne w zakresie dobrej administracji, etyka służby cywilnej.

Efekty kształcenia: student potrafi interpretować wpływ zjawisk sfery politycznej, ekonomicznej i społecznej na działanie administracji publicznej, potrafi określić priorytety służące realizacji zadań administracji z uwzględnieniem interesu publicznego, potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu urzędnika administracji publicznej.

 

 1. Badania operacyjne

Treści kształcenia: przygotowanie i podejmowanie decyzji zarządzaniu i administrowaniu. Decyzje dopuszczalne i optymalne. Modele optymalizacyjne. Oprogramowanie do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Podstawowe modele programowania liniowego: optymizacja asortymentu produkcji, optymalizacja mieszanek, cięcie i krojenie materiałów. Rozwiązanie geometryczne zadań o dwóch zmiennych. Zadanie dualne.  Zagadnienia typu transportowego, problem przydziału. Modele optymalizacji dyskretnej, problemy załadunku. Rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych  przy użyciu aplikacji komputerowych. Optymalizacja sieciowa: najkrótsze połączenia różnych konfiguracji w tym problem komiwojażera, ich zastosowania (planowanie dostaw i zaopatrzenia). Budowa i analiza sieci czynności, wyznaczanie ścieżek krytycznych, zastosowanie w realizacji technicznych i gospodarczych projektów. Elementy programowania dynamicznego (podział i lokowanie zasobów materialnych i finansowych). Modele nieliniowe, w tym problem zwiększenia zysku w projektach budowlanych przy ograniczonych inwestycjach.  Zagadnienia wielokryterialne.

Efekty kształcenia: Wiedza: student zna typowe modele programowania liniowego oraz optymalizacji sieciowej. Umiejętności: student umie tworzyć i rozwiązywać modele matematyczne problemów decyzyjnych, ilustrować i interpretować ich rozwiązania. Kompetencje społeczne: student zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę dalszego pogłębienia i unowocześniania wiedzy.

 

 1. Zasady techniki prawodawczej

Treści kształcenia: budowa i treść ustawy, tytuł ustawy, oznaczenie przepisów ustawy i ich systematyzacja. Układ i postanowienia przepisów merytorycznych, przejściowych, dostosowujących i końcowych. Przepisy upoważniające. Przepisy karne. Nowelizacja przepisów i pojęcie tekstu jednolitego. Typowe środki techniki prawodawczej – definicje legalne, odesłania, zwroty niedookreślone.  Projekt aktu wykonawczego(rozporządzenia). Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym. Projekty aktów prawa miejscowego. Zagadnienia wstępne (legislacja – pojęcie i zakres, zawody związane z tworzeniem prawa, podstawowe poglądy na tworzenie prawa, podział i rodzaje aktów prawnych w Polsce. Proces tworzenia prawa w Polsce – procedury stanowienia prawa z wyszczególnieniem etapów tworzenia prawa w administracji rządowej i samorządowej. Dokumenty towarzyszące procesowi stanowienia prawa i ich znaczenie oraz przydatność w procesie interpretacji prawa (projekt, uzasadnienie projektu, opinie ekspertów, sprawozdania z posiedzeń komisji parlamentarnych). Ogłaszanie aktów normatywnych. Wykładnia przepisów. Tryb prostowania błędów. Kontrola aktów normatywnych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student rozumie zależności pomiędzy aktami prawnymi na różnych szczeblach administracji, wykazuje się znajomością podstawowych pojęć z zakresu legislacji a także rozumie założenia systemu prawa oraz procesu legislacyjnego w państwie. Zna  podstawy techniki prawodawczej i potrafi je zastosować w praktyce, posiada umiejętność przygotowywania różnego rodzaju aktów prawnych, ponadto potrafi dokonać krytycznej oceny jakości tworzonego prawa a także identyfikować problemy występujące w procesie legislacyjnym oraz posługiwać się przepisami prawa w celu tworzenia prawa zgodnego z wymogami techniki prawodawczej. Dzięki temu student dba o jakość tworzonego prawa, jest otwarty na pracę w grupie i poszukuje kreatywnych rozwiązań problemów legislacyjnych.

 

 1. Modele administracji na świecie

Treści kształcenia:  Treści ćwiczeń: Specyfika rozwiązań oraz funkcjonowanie administracji w państwach federalnych (Niemcy, USA). Administracja w państwach zregionalizowanych (Hiszpania, Portugalia, Włochy). Administracja w państwach scentralizowanych  (Grecja, Holandia), Problemy administracji w państwach postsocjalistycznych na przykładzie Polski.

Treści wykładów: Charakterystyka podstawowego aparatu pojęciowego: administracja, administracja państwowa, administracja publiczna, centralizacja, decentralizacja, organ administracji, koncentracja, dekoncentracja, podział terytorialny państwa, samorząd, aparat administracyjny, źródła prawa. Wpływ doktryn polityczno – prawnych na modele administracji. Historyczne modele administracji. Model anglosaski. Model kontynentalny, System administracyjny w republikach liberalno-demokratycznych. Reżimy autorytarne. Reżimy totalitarne: rys historyczny, totalitaryzm włoski, niemiecki i bolszewicki.

Efekty kształcenia: znajomość i interpretacja historycznych zasad organizacji i działania administracji w Polsce i innych krajach europejskich. Znajomość i poprawne posługiwanie się terminologią z zakresu historii administracji oraz w podstawowym zakresie nauk o administracji. Student posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu historii administracji, rozumie i analizuje wydarzenia i procesy historyczne. Student posiada umiejętność rozumienia zmian historyczno-prawnych i ich oceny. Student jest świadomy procesów historycznych, które doprowadziły do wykształcenia się współczesnego modelu administracjiK2 – Student ma świadomość stałego uzupełniania wiedzy.

 

 1. Prawo rodzinne i opiekuńcze

Treści kształcenia: wykłady mają na celu zapoznać studiujących z podstawowymi kategoriami i rozwiązaniami prawnymi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W zakres wykładu wchodzą zasady prawa rodzinnego małżeństwo, jego zawarcie, sytuacja małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie i rozwiązanie małżeństwa. Zagadnienia związane z pochodzeniem dziecka takie jak ustalenie macierzyństwa oraz ojcostwa. Treści i wykonywanie władzy rodzicielskiej a także przyczyny i zakres sądowych interwencji we władzę rodzicielską. Formy i rodzaje pieczy zastępczej w kontekście wspierania rodziny naturalnej. Alimenty. Ustalenie kręgu uprawnionych i omówienie przesłanek obowiązku alimentacyjnego. Ochrona roszczeń alimentacyjnych. Przysposobienie jego przesłanki i procedura oraz rozwiązanie. Omówienie przypadków stosowania instytucji opieki i kurateli.

Efekty kształcenia: w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: definiować podstawowe pojęcia prawa rodzinnego takie jak małżeństwo, ustrój majątkowy małżeński, rozwód, władza rodzicielska, piecza zastępcza, przysposobienie, alimenty, opieka, czy kuratela, dobierać Odpowiednie działania sądowe i urzędowe do poszczególnych spraw rodzinnych, np. jakie sprawy można załatwić w USC, jakie w sądzie a jakie w ośrodkach adopcyjnych lub innych urzędach zajmujących się wspieraniem rodziny, formułować, opinie w sprawie prawnych zagadnień, które powinny być wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu problemów rodziny, które może napotkać w pracy urzędniczej, nazywać poszczególne instytucje prawa rodzinnego, rodzaje postępowań i przesłanki stosowania rozwiązań prawnych stosownie do ich terminologii zarówno ustawowej jak i doktrynalnej.

 

 

 

 1. Kodowanie

Treści kształcenia: Wprowadzenie podstawowych pojęć, określenie zasad tworzenia pseudo kodu algorytmów, Przedstawienie podstawowych zagadnień występujących w programowaniu strukturalnym, modularnym i obiektowym. Podstawy programowania w języku C++. Metody upraszczania oraz akceleracji kodu.

Efekty kształcenia: Wiedza W1 – Student zna pojęcie algorytmu i złożoności obliczeniowej, podstawowe instrukcje języka wysokiego poziomu używanego do programowania imperatywnego. Ma wiedzę w zakresie paradygmatów programowania, w szczególności metod programowania strukturalnego, modułowego i zorientowanego obiektowo. Umiejętności U1 – Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. Kompetencje społeczne K1 – Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

 

 1. Zasady techniki prawodawczej

Treści kształcenia: Budowa i treść ustawy, tytuł ustawy, oznaczenie przepisów ustawy i ich systematyzacja, Układ i postanowienia przepisów merytorycznych, przejściowych, dostosowujących i końcowych. Przepisy upoważniające. Przepisy karne. Nowelizacja przepisów i pojęcie tekstu jednolitego. Typowe środki techniki prawodawczej – definicje legalne, odesłania, zwroty niedookreślone. Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia). Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym. Projekty aktów prawa miejscowego. Zagadnienia wstępne (legislacja – pojęcie i zakres, zawody związane z tworzeniem prawa, podstawowe poglądy na tworzenie prawa, podział i rodzaje aktów prawnych w Polsce. Proces tworzenia prawa w Polsce – procedury stanowienia prawa z wyszczególnieniem etapów tworzenia prawa w administracji rządowej i samorządowej. Dokumenty towarzyszące procesowi stanowienia prawa i ich znaczenie oraz przydatność w procesie interpretacji prawa (projekt, uzasadnienie projektu, opinie ekspertów, sprawozdania z posiedzeń komisji parlamentarnych). Ogłaszanie aktów normatywnych. 5. Wykładnia przepisów. Tryb prostowania błędów.  Kontrola aktów normatywnych.

Efekty Kształcenia: Zaznajomienie studentów z zasadami poprawnego tworzenia aktów prawnych. Rozwijanie umiejętności związanych z opracowywaniem aktów prawnych w sposób zrozumiały i racjonalny, wykluczający niejednoznaczność oraz możliwość przypisywania tekstom prawnym treści niezgodnych z wolą prawodawcy. Student wykazuje się znajomością podstawowych pojęć z zakresu legislacji. Student rozumie zależności pomiędzy aktami prawnymi na różnych szczeblach administracji. Student zna założenia systemu prawa oraz procesu legislacyjnego w państwie. Student opisuje podstawy techniki prawodawczej i potrafi je zastosować w praktyce. Student posiada umiejętność przygotowywania różnego rodzaju aktów prawnych. Student potrafi dokonać krytycznej oceny jakości tworzonego prawa. Student potrafi identyfikować problemy występujące w procesie legislacyjnym oraz posługuje się przepisami prawa w celu tworzenia prawa zgodnego z wymogami techniki prawodawczej. Student wyraża oceny jakości istniejącego prawa, posługując się odpowiednią terminologią. Student dba o jakość tworzonego prawa. Student jest otwarty na pracę w grupie i poszukuje kreatywnych rozwiązań problemów legislacyjnych

 

 1. Status funkcjonariusz publicznego:

Treści kształcenia: Budowa i rozwój elektronicznej administracji obejmującej relacje: – w obrębie urzędów administracji publicznej (A2A), – współdziałanie urzędów administracji publicznej i przedsiębiorstw (A2B, B2A), – pomiędzy urzędami administracji publicznej i obywatelami (A2C, C2A). 2. Szczegółowa analiza istniejących aktualnie rozwiązań w zakresie: – ogólnokrajowych platform e-administracji – regionalnych platform e-administracji – portali umożliwiających jednostronną i dwustronną komunikację z organami administracji publicznej (w tym przesyłanie dokumentów). Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu nauki administracji oraz technologii informacyjnych. Podstawy rozwoju oraz pojęcie społeczeństwa informacyjnego, Podstawy prawne rozwoju e-usług administracji publicznej w Polsce oraz Unii Europejskiej, Przegląd inicjatyw związanych z rozwojem e-usług na forum globalnym, regionalnym ( strategia lizbońska, eEurope 2002, iEurope 2010 ), Przegląd inicjatyw związanych z rozwojem publicznych e-usług na forum krajowym ( e-Polska, strategie wojewódzkie ),  Korzystanie z narzędzi i zasobów elektronicznych w wykonywaniu zadań urzędniczych, w tym w globalnym środowisku wielokulturowym, Trendy i perspektywy dalszego rozwoju usług administracji elektronicznej.

Efekty kształcenia: Transfer wiedzy, kompetencji oraz umiejętności niezbędnych dla efektywnego wykonywania pracy urzędniczej, a także optymalnego wykorzystywania dostępnych narzędzi oraz zasobów związanych z elektronicznym świadczeniem usług administracji publicznej ( e-usługi ). Student ma wiedze w zakresie podstaw prawnych, inicjatyw strategicznych, programów operacyjnych oraz narzędzi i zasobów związanych ze świadczeniem usług elektronicznych administracji publicznej ( e-usługi ). Umiejętność wykorzystywania i rozwijania usług elektronicznych administracji publicznej ( e-usługi ). Pro-klienckie podejście do realizacji zadań urzędniczych opartych o e-usługi administracji publicznej.