Strona główna / Praktyki / Efekty kształcenia praktyk

Efekty kształcenia praktyk

Efekty kształcenia i zasady ich weryfikacji, system kontroli praktyk i ich zaliczania.

Praktyki zawodowe służą osiągnięciu wydziałowych efektów kształcenia i pozostają w zgodzie z praktycznym charakter kierunku. System kontroli realizacji praktyki obejmuje: nadzór sprawowany przez zakład pracy nad właściwym wykonaniem przez studenta zadań wynikających z programu praktyki oraz nadzór opiekuna praktyk ze strony Wydziału nad przebiegiem i oceną praktyki. Praktykant zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyki, w którym bezpośredni opiekun w zakładzie potwierdza wykonanie zadań zrealizowanych w określonym czasie. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk na podstawie: zaświadczenia z zakładu pracy o odbytej praktyce i dzienniczka praktyk