Strona główna / Praktyki

Praktyki

Realizacja praktyk studenckich na kierunku „Administracja i cyfryzacja” odbywać się będzie zgodnie z Zarządzenie Nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studenckich oraz przepisami obowiązującymi w jednostce, w której jest realizowana praktyka. Podczas odbywania praktyki, zadaniem studenta jest: zapoznanie się ze strukturą organizacyjną zakładu, z przepisami bhp obowiązującymi w zakładzie, z zakresem działalności właściwej dla danego zakładu oraz podstawową dokumentacją prowadzoną w zakładzie, a także wykazanie się aktywnym uczestnictwem w pracy w stopniu i w zakresie określonym przez bezpośredniego opiekuna w zakładzie.

Praktyki będą realizowane w urzędach organów administracji publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych. Za przebieg i organizację praktyk zawodowych odpowiadają opiekunowie praktyk powołani przez Dziekana Wydziału.

Interesariusze, biorący udział w tworzeniu koncepcji kształcenia, potwierdzili swoją gotowość przyjęcia na praktykę studentów AiC. Dowodem tego są listy intencyjne zawarte z wyżej wymienionymi podmiotami.