Strona główna / Opis programu studiów / Sekwencja przedmiotów

Sekwencja przedmiotów

Program studiów został tak ułożony, by treści przedmiotów realizowanych na kolejnych semestrach stanowiły rozwinięcie, kontynuację lub odniesienie do treści przedmiotów wcześniej zrealizowanych. Na pierwszym roku student zasadniczo zapoznawany jest z siatką pojęć z zakresu administracji i prawoznawstwa oraz podstawowymi pojęciami z zakresu informatyki. Na drugim poznaje ustrój i zadania administracji publicznej, instytucje wybranych gałęzi nauki o administracji i prawa oraz szczegółowymi zagadnieniami informatycznymi. Na trzecim roku poznaje procedury (administracyjną, egzekucyjną w administracji i cywilną), szczegółowo instytucje prawa publicznego, zastosowanie technologii teleinformatycznych w pracy urzędu oraz przygotowuje pracę licencjacką z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w toku studiów.

Określając zakres przedmiotów realizowanych na wyższych semestrach studiów wzięto pod uwagę zakładane efekty kształcenia przewidziane do uzyskania przez studenta na poprzedzających semestrach studiów. Zagadnienia omawiane na wyższych semestrach mają poszerzać już zdobytą wiedzę lub dostarczać nowej, której zrozumienie warunkowane jest wiedzą nabytą w poprzednich semestrach. Sekwencja przedmiotów została sformułowana w taki sposób, aby w pierwszej kolejności student zapoznał się z treściami ogólnymi, które na każdym następnym semestrze były rozwijane i uszczegółowiane. W sylabusach zawarte są informacje o wymaganiach wstępnych i przedmiotach wprowadzających