Strona główna / Opis programu studiów

Opis programu studiów

Program i plan studiów AiC zawiera przedmioty kształcenia: ogólnego, kierunkowego, podstawowego, kierunkowego, kierunkowego praktycznego i kierunkowego praktycznego do wyboru. Zajęcia praktyczne obowiązkowe w liczbie 13 realizowane są od I semestru. Zajęcia praktyczne do wyboru realizowane są od II semestru, zaś student jest zobowiązany do zrealizowania 14 przedmiotów. Program studiów charakteryzuje się bogatą ofertą przedmiotów praktycznych do wyboru.

W sumie liczba ECTS przypadających na przedmioty praktyczne wynosi 92,5, co stanowi więcej 51,3 % wszystkich punktów ECTS wymaganych do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Zajęcia praktyczne prowadzone przez pracowników WPiA i WMiI, legitymujących się doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią. Formą prowadzenia zajęć są warsztaty/laboratoria.

Wykaz przedmiotów kształcenia praktycznego:

Prawo karne dla urzędników; Logika prawnicza; Prawo cywilne z umowami w administracji; Wstęp do informatyki; Programy użytkowe; Technologie teleinformatyczne; Wprowadzenie do elektronicznej administracji; Praca i zabezpieczenia społeczne; Budowa i zarządzanie projektami teleinformatycznymi; Kompetencje psychospołeczne urzędnika; Street law;. Zarządzanie kryzysowe w administracji; Administracyjna ochrona środowiska; Prawo elektronicznej administracji; Zamówienia publiczne; Techniki negocjacji i mediacji;. Cyberbezpieczeństwo w administracji; Prawo międzynarodowe publiczne; Prawo wykroczeń; Bezpieczeństwo teleinformatyczne; Komputerowo wspomagane techniki biurowe; Przedmioty praktyczne do wyboru; Bazy danych; Sądowa ochrona praw człowieka; Podstawy informatyki kryminalistycznej; Gromadzenie danych w systemach teleinformatycznych; Informacja publiczna i rejestry publiczne; Projektowanie stron internetowych; Ochrona danych informatycznych; Prawo finansowe i finanse publiczne; Usługi elektronicznej administracji; Przygotowywanie pism procesowych w sprawach administracyjnych; Organizacje międzynarodowe; Zarządzanie E-dokumentem; E-doręczenie w administracji; Prawo nowych technologii; Architektura systemu teleinformatycznego państwa; Tworzenie prawa w samorządzie terytorialnym; Szczególne postępowania administracyjne; Prawo karno-skarbowe; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Przeciwdziałanie patologiom w administracji; Sieci komputerowe; Bezpieczeństwo sieci komputerowych.