Strona główna / Ogólna charakterystyka studiów / Zasadność utworzenia kierunku

Zasadność utworzenia kierunku

Utworzenie studiów I stopnia, kształcenia praktycznego na kierunku Administracja i cyfryzacja na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie jest zbieżne z misją i strategią rozwoju uczelni, odpowiada również na potrzeby zmieniającego się rynku pracy oraz oczekiwania pracodawców. Były one wyrażane wielokrotnie w ramach dyskusji podczas posiedzeń Rady Patronackiej WPiA, w skład której wchodzą przedstawiciele największych pracodawców regionu, zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Kierunek Administracja i cyfryzacja stanowi również próbę połączenia kształcenia w obszarze nauk społecznych i technicznych. Przyjęta koncepcja kształcenia pozwoli na lepsze wykorzystanie „miękkich” kompetencji typowych dla obszaru nauk społecznych w realiach społeczeństwa cyfrowego. Współgrać będzie również z dokonującymi się obecnie zmianami w sposobie funkcjonowania administracji publicznej, która podlega w coraz większym stopniu informatyzacji. Do jej sprawnego funkcjonowania konieczne są zatem kadry dysponujące kompetencjami zarówno w dziedzinie nauki o administracji, jak i możliwościami ich wykorzystania w realiach cyfrowych. Syntezę tych kompetencji zapewnić ma właśnie kształcenie na kierunku Administracja i cyfryzacja. Jego utworzenie stanowi również swoistą odpowiedź na zmiany dokonujące się poza obszarem administracji publicznej, związane z transformacją modelu gospodarki oraz życia społecznego. Coraz więcej miejsc pracy wymagać będzie podstawowych umiejętności cyfrowych. Średni poziom umiejętności cyfrowych w Polsce należy natomiast do najniższych w Europie. Uruchomienie kierunku studiów, rozwijającego te kompetencje stanowi zatem niewątpliwe cenną inicjatywę. Jej dodatkową zaletą jest fakt, że umiejętności cyfrowe wyprowadza ona poza obszar nauk technicznych i  wprowadza do obszaru nauk społecznych.

Efekty kształcenia były przedmiotem konsultacji społecznych, w których uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej i lokalni przedsiębiorcy. Konsultacje odbywały się dwuetapowo. Pierwszy etap został zrealizowany podczas posiedzenia Rady Patronackiej w dniu 1 października 2014 r. Podczas tego spotkania przedstawiono i analizowano efekty kształcenia oraz formułowano wnioski o konieczność kształcenia praktycznego. Drugi etap polegał na przygotowaniu ankiety anonimowej. Ankieta została rozesłana do 100 podmiotów. Wyniki ankiety wskazywały na trafność przyjętych założeń efektów kształcenia.

Efekty kształcenia zostały przygotowane w oparciu o dane statystyczne rynku pracy w regionie. Sytuacja na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim jest szczególna i rysuje się następująco: stopa bezrobocia w Polsce w 2013 r. wynosiła 13,4 %, podczas gdy stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim była najwyższa w kraju i wyniosła aż 21,7%. Jednak zgodnie z informacją opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny w II kwartale 2014 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych wyższe wykształcenie ma zaledwie 4,3% bezrobotnych. Natomiast bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnym stanowią, aż 12,5% ogółu bezrobotnych, a z wykształceniem gimnazjalnym i niższym udział ten wynosi już 19,2 %. Z powyższego wynika, że wyższe wykształcenie ciągle jest ważnym czynnikiem wpływającym na zatrudnialność [zob. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/aktywnosc-ekonomiczna-popyt-na-prace/kwartalna-informacja-o-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-ii-kwartal-2014-r-,2,17.html, dostęp z dnia 1.11.2014 r.].

W województwie warmińsko-mazurskim bezrobocie w poszczególnych działach gospodarki narodowej, związanej z kierunkiem studiów Administracja i cyfryzacja, jest bardzo niskie. W przypadku „działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej wynosi jedynie 3,1% ogółu bezrobotnych”, a w „administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowym zabezpieczeniu społecznym” – 6,3% ogółu bezrobotnych. Ponadto z raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie wynika, że w województwie warmińsko-mazurskim w 2013 r., wśród 30 zawodów o najwyższym poziomie deficytu znalazł się m.in. urzędnik ubezpieczeń społecznych (2 osoby bezrobotne w 2013 r. i aż 29 ofert pracy), pracownik kancelaryjny (9 osób bezrobotnych w 2013 r. i aż 115 ofert pracy), pracownik elektronicznej obsługi klienta (4 osoby bezrobotne w 2013 r. i aż 31 ofert pracy). Są to zawody, do których przygotowują studia na kierunku Administracja i cyfryzacja

 

Uniwersytet w Main (USA) prowadzi studia na kierunku „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ”. Kierunek ten łączy wiedzę w zakresie technologii informatycznych i wiedzy z zakresu administracji publicznej. Absolwenci tego kierunku będą w stanie objąć te stanowiska, do których absolwenci informatyki mają niewystarczające kwalifikacje w związku z brakiem wiedzy o zarządzaniu i administracji. Potrzebę powołania tego kierunku uzasadniono następującymi argumentami: Po pierwsze, dotychczas było możliwe kreowania kariery w zakresie technologii informatycznych bez koniczności posiadania umiejętności w zakresie zarządzania i administracji. Po drugie, pracodawcy zyskają bardzo cennych pracowników, którzy będą rozumieć zarówno problemy związane z technologiami informatycznymi, jak również te związane z zarządzaniem. Będą to pracownicy, którzy rozumieją zadania i cele menadżera, a jednocześnie będą świadomi ograniczeń, jakie są związane z nowoczesnymi technologiami. Po trzecie, program studiów daje absolwentom możliwość elastycznego planowania kariery bez dodatkowej edukacji. Wiedza z zakresu administracji umożliwia im podjęcie pracy poza stanowiskami ściśle związanymi z informatyką. Natomiast umiejętności związane z technologiami informatycznymi pozwalają na podjęcie zatrudnienia poza administracją publiczną. Absolwentami tego kierunku są menadżerowie rozumiejący współczesne funkcjonowanie różnego rodzaju administracji oraz realiów politycznych wpływających na admirację publiczną. Po czwarte, pogram studiów zawiera przedmioty, które kompleksowo obejmują funkcjonowanie sektora publicznego, nowoczesnej administracji oraz cenne umiejętności analityczne. Po piąte, absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowiskach zarówno w administracji publicznej jak i w sektorze prywatnym.