Strona główna / Ogólna charakterystyka studiów / Treści i efekty kształcenia

Treści i efekty kształcenia

Absolwent jest przygotowany do: pracy urzędniczej w organach administracji publicznej (rządowej, samorządowej); stosowania prawa w instytucjach niepublicznych; samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; świadomego korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych w pracy urzędu i w prowadzeniu działalności gospodarczej. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji i informatyki w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wiedza: Posiada wiedzę o usytuowaniu administracji i informatyki w systemie nauki oraz jej korelacji z innymi dziedzinami nauk. Wykazuje się znajomością podstawowych pojęć charakterystycznych dla nauk społecznych i informatyki. Zna założenia systemu prawa w państwie, zna podstawowe założenia struktur i instytucji społecznych, w tym także struktur międzynarodowych i ponadnarodowych (politycznych, ekonomicznych, prawnych). Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Ma wiedzę o: państwie, władzy, organizacji aparatu władzy publicznej w państwie, społeczeństwie informacyjnym, wykorzystywaniu cyfrowych technologii w działaniu administracji; zmianach zachodzących w administracji, rozumie wpływ cyfryzacji administracji na organizację, sprawności działania, jakość państwa i społeczeństwa; człowieku i społeczeństwie informacyjnym (zna jego prawa, wolności i obowiązki oraz środki ich ochrony); instytucjach prawa administracyjnego (prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego), wykorzystywaniu technologii cyfrowych w administracji; instytucjach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Zna podstawowe instytucje prawa karnego i prawa cywilnego, metody, techniki, systemy informacyjne, narzędzia cyfrowe wykorzystywane w administracji. Rozumie specyfikę gospodarki finansowej państwa i rachunkowości.

Umiejętności: Interpretuje zjawiska społeczne i rozwiązuje problemy (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne) w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku. Posiada umiejętność przygotowania opracowania pisemnego, dotyczącego zagadnień szczegółowych i problemowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Potrafi stosować prawo i rozwiązywać problemy prawne, dokonując wykładni prawa, przygotowując: decyzje administracyjne, opinie, pisma procesowe, wykorzystując technologie informacyjne i bazy danych. Prezentuje wyniki prowadzonych badań w sposób przejrzysty, usystematyzowany, wykorzystując przy tym technologie informacyjne. Posiada umiejętność: prognozowania zjawisk, rozwiązywania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, samokształcenia. Potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować prosty system typowy dla administracji; posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności administracji. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia i systemy, usługi w administracji.

Kompetencje społeczne: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwija zainteresowania zawodowe. Ma poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa. Jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy. Jest zdolny do współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról społecznych. Posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.