Strona główna / Ogólna charakterystyka studiów

Ogólna charakterystyka studiów

Nazwa kierunku studiów, poziom i profil kształcenia oraz forma studiów (adekwatność do zakładanych efektów kształcenia).

 

Nazwa kierunku studiów: Administracja i CYFRYZACJA (dalej: AiC)

Poziom kierunku studiów: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Zakładane efekty kształcenia odnoszą się do dyscypliny nauka o administracji osadzonej w obszarze nauk społecznych oraz do dyscypliny informatyka osadzonej w obszarze nauk technicznych. Dodatkowo wskazują na profil praktyczny. Nazwa kierunku oraz profil studiów w pełni nawiązuje do efektów kształcenia, które mają na celu osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie administracji publicznej funkcjonującej w dobie postępu technologicznego w Polsce.

 

     

Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.

      Celem głównym przedstawionych w niniejszym dokumencie działań państwa jest poprawa jakości życia Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów. Cele strategiczne i kierunki interwencji w obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: „Cel 3 – Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki”. Do zrealizowania tego celu, „Niezbędne jest unowocześnienie i poprawa jakości edukacji, oraz dopasowanie edukacji do potrzeb zmieniającej się gospodarki i społeczeństwa.”; Cel 5 – Stworzenie Polski Cyfrowej „W krótkiej i średniej perspektywie czasowej wyzwaniem jest osiągnięcie co najmniej poziomu państw EU15 pod względem rozwoju infrastruktury, rozwoju usług i treści oraz podwyższenia poziomu ich wykorzystania”.

Kierunek Administracja i cyfryzacja wpisuje się w długookresowy plan modernizacji kraju. Stworzenie interdyscyplinarnego kierunku studiów łączącego wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji oraz kompetencji cyfrowych odpowiada podstawowym wytycznym zawartym w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030 trzecia fala nowoczesności z 11 stycznia 2013r.

Przywoływany dokument dużo miejsca poświęca wyzwaniom z zakresu upowszechniania wiedzy z zakresu technologii cyfrowych i ich wykorzystywania. Stanowi to jeden z ważnych czynników rozwoju kraju i jego społeczeństwa. Równocześnie podkreślany jest relatywnie niski poziom umiejętności cyfrowych jaki obecnie charakteryzuje polskie społeczeństwo. Jako jeden z celów rozwoju kraju w przedmiotowym  dokumencie wskazano „Stworzenie Polski Cyfrowej” (Rozdział 4, cel 5, str. 92). Wśród działań mających zapewnić jego realizację, prócz inwestycji w infrastrukturę, zasygnalizowana została konieczność zwiększenia popytu (poprzez edukację) i podaży (poprzez budowę treści) na usługi szerokopasmowe, w tym: rozwój e-administracji i systemu e-PUAP (poprzez udostępnienie usługi autoryzacji dla obywateli chcących korzystać a także wdrożyć nowy model z e-usług innych administracji), digitalizacja i udostępnienie zasobów dziedzictwa i kultury, cyfryzacja telewizji czy wreszcie otwieranie zasobów publicznych. Równocześnie podkreślono, że proces realizacji części z tych zadań został już rozpoczęty i powinien być kontynuowany w najbliższej dekadzie.